مطالب دسته

هک و امنیت

USB DISK SECURITY

USB DISK SECURITYاز آنجاییکه که امروزه یکی از مهمترین علل انتشار آلودگی در رایانه، استفاده از حافظه های فلش می…

هکر کیست؟

هکر به معنای نفوذگر است. هکر شخصی است که برنامه شبکه بندی کامپیوتر را می داند. و از این دانش جهت نفوذ به کامپیوترها…